• zina

  349.
  kuran'ın, "yapmayın" değil, "yaklaşmayın" dediği eylem.
  6 ... cikita muz teoremi
 • sevgili bulamama sebepleri

  359.
  teknoloji ve bilimin sunduğu rahat ve hazlar içinde gerçekliğin kendisini kaybedip postmodern bir sezgisellik içerisinde yerine ikame edilen simulakrlar arasında yitip gitmek, çok az kitap okumak ya da okunsa da boş olanı okumak, akılcı ve metodik olmamak, hakikat ve hikmet arayışını bırakmak, ya yapı kurmamak ya da yapıyı fazla söküme uğratmak, velhasıl; kendini eleştirmemek ve değiştirmek için çabalamamak gibi sebeplerdir.
  1 ... cikita muz teoremi
 • kitap önerileri

  254.
  Bergson - Nurettin Topçu
  Tarih Felsefesi- Doğan Özlem
  Boyutlar Eukleides'den Günümüze Felsefe ve Bilim Dünyasından- Dr. Toygar Akman
  Dil ve Ahlak - Hakan Poyraz
  Felsefi Hermenötik ve Yazarın Niyeti - Burhanettin Tatar
  Immanuel Kant ve Transendental idealizm- Tuncar Tuğcu
  Basitlik ilkesi - Prof. Dr. Şafak Ural
  6 ... cikita muz teoremi
 • sezgi

  21.
  gerçeğin dolaysız, içgüdüsel bir biçimde kavranması olarak tanımlansa da anlamı tatmin etmeyen bir kavramdır. binaenaleyh; analizsiz sentez de olmayacağı gibi bilgisiz de sezgi olmaz gibidir, sentez de tümden gelirse o olur bak mirim, ama unutmamalıdır ki; analizi daha önceden iyi edilememişse, o analiz yalnızca çok çok az kişi tarafından edilmiş ise fark yaratır; yani farkı gösterdiği için sezgi isabetli bir sezgi olur.
  3 ... cikita muz teoremi
 • bilim ve bilgelik

  1.
  üstad arthur schopenhauer'in, bilgi, kavrayış, sezgi, mantık ve muhakeme konuları üzerine derin tefekkürlerde bulunduğu önemli eserlerindendir.

  bilim ve bilgelik
  http://www.dr.com.tr/Kita...limi/urunno=0000000581186
  3 ... cikita muz teoremi
 • arthur schopenhauer

  345.
  "Binaenaleyh, ancak doğru temeli, tamlığı ve mevcut duruma uygulanabilirliği kesin olan bir kavramın kılavuzluğunda eylemde bulunduğumuzda tarz-ı hareketimiz mükemmelen kesin ve güvenilirdir." diyen üstad.

  (bilim ve bilgelik, say yayınları s.56)
  5 ... cikita muz teoremi
 • henri bergson

  18.
  zeka ve sezgi arasındaki farkın genel olarak şöyle olduğunu söylemiş filozof:

  --spoiler--
  - Zeka ile elde edilen bilgi kavramsallaştırdığı ve sembollere döktüğü varlığın dışsal ve kısmi bilgisini verir. Oysa sezgi kavranan nesnenin içsel bilgisini verir. Elde edilen bu bilgi kavramlarla açıklanamayacak kadar yoğundur.

  - Zeka bilgisi görelidir. Oysa sezgi yoluyla elde edilen bilgi mutlaktır.

  - Sezginin bir varlığı kavraması için sembollere ihtiyacı yoktur. Fakat zeka için kavramlar ve semboller şarttır.

  - Sezgi duyularla elde edilemeyecek içsel bilginin kapılarını açar. Zeka duyulara bağımlıdır.

  - içgüdünün algısı çevresiyle sınırlı olup tinsel şeyleri bilemez. Ayrıca içgüdü kendi üzerine düşünemez. Zeka ise içgüdüdeki bu eksiklikleri giderebilecek güçtedir.
  Fakat zeka da değişemez olanın ve değişmez olanı kavrayabilir. Geometri ve mantık alanı dışındaki bilgileri kavrayamaz. içgüdü ve zeka birleşerek sezgiyi oluşturur. Sezgi, kendi bilincinin farkına varmış içgüdüden başka bir şey değildir.

  - Zeka ve içgüdü din ve ahlakın iki temel kaynağıdır. Zekanın ön planda olduğu toplumlar kapalı toplumlardır. Bu toplumun en belirgin özelliği özgürlük değil yasalardır. Oysa sezgiye dayanan ahlaka sahip toplumlar ise özgürlüğün egemen olduğu toplumlardır. Kapalı toplumlarda yaşayan bir bireyin evrimi istenilen düzeyde tamamlanamaz.

  - zeka bilimi, sezgi ise metafiziği ifade eder. Zekanın sayesinde yürütülen bilimsel çabalar hakikate ulaşamaz. Doğa bilimleri bile sürekli tekrarlanan ve canlıların sadece gözlenebilen formlarını sembolleştirir. Buradan hakikate ulaşabilecek bir bilgi çıkarmak imkansızdır. Oysa sezgi yoluyla metafizik gerçek oluşa ulaşabilir. Buda hakikati tam ve eksiksiz bir biçimde kavrayış demektir.
  --spoiler--

  https://www.felsefen.com/henri-bergson-kimdir/
  6 ... cikita muz teoremi
 • rene descartes

  138.
  "bütün iyi kitapları okumak, onları yazmış olan geçmiş yüzyılların en kültürlü insanlarıyla bir konuşma gibidir; hatta, onların bize, fikirlerinin sadece en iyilerini gösterdikleri, üzerinde inceden inceye düşünülmüş bir konuşmadır bu."

  (bkz: metot üzerine konuşma)
  5 ... cikita muz teoremi
 • gusül abdesti

  68.
  vücutta açığa çıkmış olan negatif enerjiyi bedenden atmaya vesile olan ve huzur veren manevi eylemlerden.
  2 ... cikita muz teoremi
 • mevlana

  1418.
  "insanlar seni yanlış anladığında dert etme, duydukları senin sesin, fakat aklından geçirdikleri kendi düşünceleridir." diyen gönül üstadı.
  6 ... cikita muz teoremi
 • bilimsel sosyalizm

  15.
  düşünsel tasarımlara değil, nesnel gerçekliğin yasalarına bağlı bir sosyalizm.
  3 -1 ... cikita muz teoremi
 • borderline

  98.
  mümkün oldukça, bir ilişkide, hem "ben"'in hem "sen"in düşünce ve duygular dengesini aynı anda anlayabilmektir ve o minvalde eşit ve hakkaniyetli çabayla, gerektiği kadar hareket ederek azaltılabilinecek bir probleme denir.
  3 ... cikita muz teoremi
 • iq

  88.
  zekânın yüzeysel bir ölçütüdür. sadece; matematik, mantık, uzamsal farkındalık gibi genelleştirilmiş ölçütlerle zekâyı tanımlar. sözün özü; duygusal, sosyal ve ahlaki zeka da bir o kadar eğilinmesi gereken diğer önemli ölçütlerdir.
  7 ... cikita muz teoremi
 • yazınsal yaratı

  32.
  varlıkların, nesnelerin, dış gerçeğin kökleşmiş anlamlarıyla yetinmeyip, doğal dilin ötesine geçercesine, yaratıcı anlamda dilde yeniden üretilmesi ve metinleştirilmesi.
  3 ... cikita muz teoremi
 • bilim

  173.
  birikimli olarak ilerleyen; kesin, mutlak ve değişmez sonuçlara varması mümkün olmayan ve görüngülere ait eldeki şimdilik en güvenilir ve en faydalı bilgi kaynağı.
  4 ... cikita muz teoremi
 • sözün özü

  5.
  Kelâmın hülâsası. uzun uzun bir şeyler anlattıktan sonra, anlatılmak istenilen şeyin daha iyi anlaşılabilmesi için vurgu yapılarak söylenen söz öbeği.
  1 ... cikita muz teoremi
 • değerler dizisi

  2.
  aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün.
  1 ... cikita muz teoremi
 • türkiye de neden bilim gelişmiyor

  413.
  okullarda felsefe ve bilim felsefesinin yeteri kadar öğretilmemesidir. yeniliklere fikren yeteri kadar açık olmamak ve eski bilimsel değerler dizilerine (paradigma) takılı kalıp, kolay terk edememek de olabilir. değerler dizileri bilim adamları arasında bir kişiden gelerek değil ortaklaşa oluşturulur. ayrıca, yeni değerler dizisi; eski dizinin tümden reddi de demek değildir, sadece bakış açılarını değiştirip yöntemlerin eskisinden daha incelikli ve daha isabetli sonuçları alabilecek bir duruma getirilmesidir.
  6 ... cikita muz teoremi
 • bluevelve

  2932.
  her bir cümlesi mühendislik şaheseri sayılacak fevkalâde yazarlardandır.
  2 -1 ... cikita muz teoremi
 • cerh

  4.
  çark, gökyüzü, felek, talih ve baht anlamlarına da gelen farsça kökenli bir terim.

  --spoiler--
  Ey çerh-i sitemger dil-i nâlâna dokunma
  Hicr âlemidir, ettiğim efgâne dokunma
  Ey tîğ-i elem yâreledin cismimi, bari
  Cânanıma nezreylediğim câna dokunma...

  Metnin günümüz Türkçesi’ne yaklaştırılmış hâli:

  "Ey zâlim felek inleyen gönlüme dokunma
  Ayrılık âlemidir, ettiğim feryada dokunma
  Ey elem kılıcı, yâreledin cismimi, bari
  Cânanıma adadığım câna dokunma..."
  --spoiler--

  https://video.uludagsozluk.com/v/ey-çerh-i-sitemger-77517/

  1 ... cikita muz teoremi
 • yeni şeyler getiriyorum